گیاه Ceanothus cuneatus

Ceanothus cuneatus
-
1
(Hook.)Nutt.
Buckbrush
3
Rhamnaceae
Rhamnus cuneatus.

عکس

1.8
0
همیشه سبز
درختچه
سریع
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض
قفسه سینه
کبدی
مقوی، تونیک
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

بذر
چای

سایر موارد استفاده

صابون
ماده رنگ