گیاه Ceanothus ovatus

Ceanothus ovatus
-
1
(Desf.)
Smaller Red-Root
3
Rhamnaceae
C. herbaceus. Raf.

عکس

1
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

صابون
ماده رنگ