گیاه Ceanothus prostratus

Ceanothus prostratus
-
0
Benth.
Squaw Carpet
0
Rhamnaceae

عکس

0.05
2.5
همیشه سبز
درختچه
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
صابون
ماده رنگ