گیاه Ceanothus thyrsiflorus

Ceanothus thyrsiflorus
-
0
Esch.
Blue Brush
0
Rhamnaceae
C. bicolor. C. elegans.

عکس

4.5
4.5
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

سایر موارد استفاده

پرچین
پوشش زمین
صابون
ماده رنگ