گیاه Cedrus deodara

Cedrus deodara
سدر مقدس
2
(Roxb. ex D.Don.)G.Don.
Deodar
0
Pinaceae

عکس

33
10
همیشه سبز
درخت
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
بله
نه
-
خیر
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پادزهر
پوست
ضد نفخ
قابض
محرک تعریق
مخفف سل
مدر، ادرارآور

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب