گیاه Celastrus angulatus

Celastrus angulatus
-
1
Maxim.
-
0
Celastraceae
C. latifolius. Hemsl.

عکس

7.25
10
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

سرطان

سایر موارد استفاده

حشره کش