گیاه Celastrus flagellaris

Celastrus flagellaris
-
1
Rupr.
-
1
Celastraceae

عکس

7.5
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

سرطان

استفاده خوراکی

برگ