گیاه Celastrus orbiculatus

Celastrus orbiculatus
-
2
Thunb.
Oriental Bittersweet
1
Celastraceae
C. articulatus. Thunb.

عکس

12
12
خزان کننده
بالا رونده
سریع
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
سرطان
ضد روماتیسم
ضد ورم
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پرچین