گیاه Celastrus scandens

Celastrus scandens
-
2
L.
Climbing Bittersweet
2
Celastraceae

عکس

8
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
سرطان
ضد درد، مسکن درد
قلبی
قی آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ساقه