گیاه Celtis australis

Celtis australis
داغداغان
2
L.
Nettle Tree
3
Ulmaceae
C. lutea.

عکس

20
10
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض
مسهل (تسکین دهنده)
مقوی معده

استفاده خوراکی

بذر
روغن
میوه

سایر موارد استفاده

چوب
روغن غیر خوراکی
سوخت
ماده رنگ