گیاه Celtis bungeana

Celtis bungeana
-
0
Blume.
-
2
Ulmaceae
C. davidiana.

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
چای
میوه