گیاه Celtis caucasica

Celtis caucasica
تادار، درخت تا، چوب نظر
0
Willd.
-
2
Ulmaceae

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت