گیاه Celtis laevigata

Celtis laevigata
-
1
Willd.
Sugarberry
2
Ulmaceae
C. integrifolia. C. mississippiensis.

عکس

18
0
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
متفرقه

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت