گیاه Celtis lindheimeri

Celtis lindheimeri
-
0
Engelm.
Palo Blanco
2
Ulmaceae
C. helleri. Sm.

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب