گیاه Celtis occidentalis

Celtis occidentalis
-
1
L.
Hackberry
3
Ulmaceae

عکس

20
20
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
متفرقه

استفاده خوراکی

بذر
میوه

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب
سوخت
ماده رنگ