گیاه Celtis pallida

Celtis pallida
-
0
Torr.
Desert Hackberry
2
Ulmaceae

عکس

5.5
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
چوب
سوخت