گیاه Celtis reticulata

Celtis reticulata
-
1
Torr.
Paloblanco
2
Ulmaceae
C. laevigata reticulata. (Torr.)L.Benson.

عکس

12
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مقوی معده

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب