گیاه Celtis sinensis

Celtis sinensis
-
1
Pers.
-
2
Ulmaceae
C. japonica.

عکس

10
10
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

برگ
چای
میوه