گیاه Celtis tenuifolia

Celtis tenuifolia
-
0
Nutt.
Small Hackberry
2
Ulmaceae
C. occidentalis pumila. (Muhlenb.)Pursh. C. pumila. Pursh.

عکس

4.5
0
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه