گیاه Centranthus ruber

Centranthus ruber
والرین قرمز
1
(L.)DC.
Red Valerian
2
Valerianaceae

عکس

0.9
0.6
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

محرک و آرام کننده اعصاب

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

متفرقه