گیاه Cephalaria syriaca

Cephalaria syriaca
سردار سرشکافته، سرشکافته
0
(L.)Roem.&Schult.
Makhobeli
2
Dipsacaceae
Scabiosa syriaca.

عکس

0
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی
سوخت