گیاه Cephalotaxus fortunei

Cephalotaxus fortunei
-
1
Hook.
Chinese Plum Yew
5
Cephalotaxaceae
C. filiformis. C. mascula. C. pendula.

عکس

6
0
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

سرطان

استفاده خوراکی

بذر
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
پوشش زمین