گیاه Cephalotaxus harringtonia nana

Cephalotaxus harringtonia nana
-
0
(Nakai.)Rehder.
Japanese Plum Yew
5
Cephalotaxaceae
C. nana. Nak.

عکس

2
3
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
روغن
میوه

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی