گیاه Cephalotaxus lanceolata

Cephalotaxus lanceolata
-
0
Feng.
Yunnan Plum Yew
4
Cephalotaxaceae

عکس

8
0
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین