گیاه Cephalotaxus sinensis

Cephalotaxus sinensis
-
1
(Rehder.&Wilson.)Li.
Chinese Plum Yew
4
Cephalotaxaceae
C. harringtonia sinensis. (Rehder.&Wilson.)Rehd.

عکس

5
0
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

سرطان

استفاده خوراکی

بذر
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب