گیاه Cephalotaxus wilsoniana

Cephalotaxus wilsoniana
-
0
Hayata.
-
4
Cephalotaxaceae

عکس

10
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه