گیاه Cercidiphyllum japonicum

Cercidiphyllum japonicum
-
0
Siebold.&Zucc.
Katsura Tree
0
Cercidiphyllaceae

عکس

30
15
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
بله
-
-

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

چوب