گیاه Cimicifuga simplex

Cimicifuga simplex
-
0
(DC.)Wormsk. ex Turcz.
-
1
Ranunculaceae
C. foetida intermedia.

عکس

1.5
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
برگ

قسمت مورد استفاده

گل