گیاه Cirsium eatoni

Cirsium eatoni
-
1
(Gray.)Robinson.
Eaton's Thistle
1
Compositae

عکس

0.45
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی