گیاه Citrofortunella microcarpa

Citrofortunella microcarpa
-
0
(Bunge.)Wijnands.
Calamondin Orange
2
Rutaceae
C. mitis. (Blanco.)J.Ingram.&H.E.Moore.

عکس

5
0
همیشه سبز
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
میوه