گیاه Citrullus lanatus

Citrullus lanatus
هندوانه
3
(Thunb.)Matsum.&Nakai.
Water Melon
2
Cucurbitaceae
C. vulgaris.

عکس

0.5
2
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
حشرات
بله
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تب بر
شب ادراری
ضد کرم، کرم کش
قفسه سینه
قلبی
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
مقوی، تونیک
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
پکتین
روغن
میوه

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی