گیاه Cladium mariscus

Cladium mariscus
نی اره
0
(L.)Pohl.
Saw Grass
1
Cyperaceae
C. jamaicense. Mariscus mariscus.

عکس

3
3
-
چندساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

ساخت سقف
سبد