گیاه Claytonia caroliniana

Claytonia caroliniana
-
0
Michx.
Broad-Leaved Spring Beauty
3
Portulacaceae

عکس

0.1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه