گیاه Claytonia lanceolata

Claytonia lanceolata
-
0
Pursh.
Lanceleaf Spring Beauty
3
Portulacaceae
C. multiscapa.

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه