گیاه Claytonia megarhiza

Claytonia megarhiza
-
0
(Gray.)Parry.
Alpine Spring Beauty
3
Portulacaceae

عکس

0.15
0.1
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل