گیاه Clematis orientalis

Clematis orientalis
کلک، کلماتیس شرقی، کلماتیس پوست پرتقالی
1
L.
-
0
Ranunculaceae

عکس

4
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
خنک کننده

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین