گیاه Clerodendrum japonicum

Clerodendrum japonicum
-
1
(Thunb.)Sweet.
-
1
Verbenaceae

عکس

2.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
ضماد

استفاده خوراکی

برگ
گل