گیاه Cneorum tricoccon

Cneorum tricoccon
-
1
L.
Spurge Olive
0
Cneoraceae

عکس

0.6
0
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
مسهل (شدید)

سایر موارد استفاده

تانین
سوخت