گیاه Coccinia grandis

Coccinia grandis
کوچینیا گرندیس، پیچک کدو
2
(L.)J.Voigt.
Ivy Gourd
2
Cucurbitaceae
C. cordifolia. C. indica. Wight.&Arn.

عکس

3
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
پایین آورنده قند خون
چشمی
ضماد
متفرقه
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ
میوه