گیاه Codonopsis ovata

Codonopsis ovata
-
1
Benth.
-
2
Campanulaceae

عکس

0.4
0.4
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضماد

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

گل