گیاه Codonopsis tubulosa

Codonopsis tubulosa
-
3
Komar.
-
0
Campanulaceae

عکس

1.5
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

افزایش دهنده مقاومت بدن
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک