گیاه Colletia armata

Colletia armata
-
0
Miers.
-
0
Rhamnaceae
C. spinosa armata. C. valdiviana.

عکس

3.5
3
خزان کننده
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین