گیاه Commelina coelestis

Commelina coelestis
-
0
Willd.
Blue Spider Wort
2
Commelinaceae

عکس

0.45
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه