گیاه Commelina dianthifolia

Commelina dianthifolia
-
1
Delile.
Birdbill Dayflower
2
Commelinaceae

عکس

0.1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مخفف سل
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه

استفاده خوراکی

ریشه