گیاه Commelina virginica

Commelina virginica
-
0
L.
Virginia Day-Flower
2
Commelinaceae

عکس

1.2
0
-
یکساله/چند ساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه