گیاه Conanthera campanulata

Conanthera campanulata
-
0
Lindl.
-
2
Tecophilaeaceae
C. simsii. Sweet.

عکس

0.3
0
-
پیاز
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه