گیاه Coniogramme japonica

Coniogramme japonica
-
1
(Thunb.)Diels.
Bamboo Fern
0
Polypodiaceae
Gymnogramma japonica. Dyctyogramma japonica.

عکس

0.35
0
همیشه سبز
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-