گیاه Convolvulus arvensis

Convolvulus arvensis
پیچک، پیچک صحرایی
2
L.
Field Bindweed
1
Convolvulaceae

عکس

2
0
-
بالا رونده چند ساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تیمار اثرات نیش حشرات
شکایات یا مشکلات زنان
صفرا آور
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

ریسمان
ماده رنگ