گیاه Coprosma acerosa

Coprosma acerosa
-
0
A.Cunn.
Sand Coprosma
2
Rubiaceae

عکس

0.5
0.6
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ