گیاه Coprosma atropurpurea

Coprosma atropurpurea
-
0
(Ckn.&Allan.)L.B.Moore.
-
1
Rubiaceae
C. petriei atropurpurea. Cockayne. & Allan.

عکس

0.1
0.4
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ